How to tie karate belt

 

HOW TO TIE KARATE BELT

by

TAKAATSU NISHIMURA SENSEI

Dojo Kun

Dojo Kun   一、人格完成に努むること(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru kotoSeek Perfection of Character     一、誠の道を守ること(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru kotoBe Sincere     一、努力の精神を養うこと(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau kotoPut maximum effort into everything you do     一、礼儀を重んずること(Hitotsu) Reigi o omonzuru kotoRespect Others     一、血気の勇を戒むること(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru kotoDevelop Self … Read more