Dojo Kun

Dojo Kun

 

一、人格完成に努むること
(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Seek Perfection of Character

 

 

一、誠の道を守ること
(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru koto
Be Sincere

 

 

一、努力の精神を養うこと
(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau koto
Put maximum effort into everything you do

 

 

一、礼儀を重んずること
(Hitotsu) Reigi o omonzuru koto
Respect Others

 

 

一、血気の勇を戒むること
(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru koto
Develop Self Control

 

 

 

 

Dojo Kun Video