Dojo Kun

Dojo Kun   一、人格完成に努むること(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru kotoSeek Perfection of Character     一、誠の道を守ること(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru kotoBe Sincere     一、努力の精神を養うこと(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau kotoPut maximum effort into everything you do     一、礼儀を重んずること(Hitotsu) Reigi o omonzuru kotoRespect Others     一、血気の勇を戒むること(Hitotsu) Kekki no […]