How to tie karate belt

 

HOW TO TIE KARATE BELT

by

TAKAATSU NISHIMURA SENSEI